Πολιτικη Απορρητου

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η εταιρεία Κλινική Μικρών Ζώων σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και αναγνωρίζει το δικαίωμά σας στην
προστασία τους, σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
H παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει για τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας www.smallanimalclinic.gr και έχει ως σκοπό να παράσχει στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.
1) Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;
Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε οικειοθελώς με τη συγκατάθεσή σας, κατά την επίσκεψη ή /και την πλοήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο www.smallanimalclinic.gr και συγκεκριμένα συλλέγουμε:
i ) Μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο.
Διεύθυνση
Αριθμό τηλεφώνου σταθερού ή /και κινητού.
Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
Cookies: Χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας, με σκοπό τη βέλτιστη λειτουργία του διαδικτυακού μας τόπου www.smallanimalclinic.gr και την διευκόλυνση της περιήγησής σας σε αυτόν. Τα συγκεκριμένα cookies τα οποία απομνημονεύουν πληροφορίες για την προτιμώμενη γλώσσα των
χρηστών /επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, μόνο όταν ο χρήστης /επισκέπτης της ιστοσελίδας αποδεχθεί το σχετικό μήνυμα για την λειτουργία των cookies, το οποίο εμφανίζεται σε αναδυόμενο πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας μας δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τη χρήση των cookies, η ιστοσελίδα ενδέχεται να παρουσιάζει μειωμένη λειτουργικότητα.
Δεν χρησιμοποιούμε cookies για την αποθήκευση πληροφοριών επισκεψιμότητας των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας.
Δεν ευθυνόμαστε για τα cookies τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων καθώς και τις όποιες πληροφορίες, τις οποίες αυτά αποθηκεύουν και σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για τη χρήση και τη λειτουργία τους από τις αντίστοιχες πολιτικές τους.
ii) Kατά περίπτωση, τυχόν άλλα δεδομένα, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο εκάστοτε αίτημα/σχόλιο/παράπονο, το οποίο υποβάλλετε μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας.
iii) Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας από τρίτους και συγκεκριμένα από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
Δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μας έχετε οικειοθελώς παράσχει κατά τα παραπάνω, ανά πάσα στιγμή, με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@smallanimalclinic.gr. Η ανάκληση της
συγκατάθεσής σας δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.
Ενδεχομένως, μετά την ανάκληση της συγκατάθεσής σας να είναι απαραίτητη η συνέχιση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να συμμορφωθούμε με έννομη υποχρέωσή μας ή για την προάσπισή εννόμων συμφερόντων μας. Στην περίπτωση αυτή, θα σας
ενημερώσουμε σχετικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία μας έχετε γνωστοποιήσει.
2) Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ;
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους εξής σκοπούς :

 • Για την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μας μαζί σας.
 • Για την εξέταση και διεκπεραίωση του αιτήματος, σχολίου ή/και παραπόνου, το οποίο τυχόν
  υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Για την ενημέρωσή σας για τα προϊόντα μας, κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματός σας.
  Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας:
  Για την συμμόρφωση με νομική υποχρέωσή μας , για την θεμελίωση και άσκηση νομικών μας αξιώσεων καθώς επίσης και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των προϊόντων μας.
  3) Σε ποιους διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας;
  Τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας γνωστοποιείτε μέσω της χρήσης από εσάς της ιστοσελίδας μας, τα επεξεργάζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια οι υπάλληλοι της
   Κλινικής Μικρών Ζώων, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εξέταση και διεκπεραίωση του αιτήματος και γενικώς
  την διαχείριση των σχολίων ή /και παραπόνων, τα οποία υποβάλλετε μέσω της ιστοσελίδας
  www.smallanimalclinic.gr/.Δεσμευόμαστε, ότι δεν θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση τυχόν περιπτώσεις προάσπισης
  εννόμων συμφερόντων μας και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.
  4) Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για την μεταξύ μας επικοινωνία και την διεκπεραίωση του αιτήματος/σχολίου ή/και παραπόνου, το οποίο τυχόν υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, το διάστημα δε αυτό, δεν θα υπερβαίνει τον 1 μήνα.
  Σε περίπτωση κατά την οποία, μας αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα μέσω του διαδικτυακού τόπου μας, το βιογραφικό σας σημείωμα θα τηρείται από εμάς για διάστημα έξι (6) μηνών και στη
  συνέχεια θα διαγράφεται.
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεούμαστε να διατηρήσουμε προσωπικά σας δεδομένα για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας, όπως για παράδειγμα για την συμμόρφωσή μας
  με τη φορολογική ή άλλη νομοθεσία, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρόνο η νομοθεσία αυτή ορίζει.
  5) Ποια είναι τα δικαιώματά σας, σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ;
  Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε μέσω της επίσκεψης/χρήσης της ιστοσελίδας https://smallanimalclinic.gr/:
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Δικαιούστε να μας ζητήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, να ζητήσετε δηλαδή πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και αντίγραφα των δεδομένων αυτών.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Δικαιούστε να μας ζητήσετε την διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αν για παράδειγμα κρίνετε, ότι αυτά είναι ελλιπή ή ανακριβή.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Δικαιούστε να μας ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και αν αυτή δεν είναι δυνατή για τους προβλεπόμενους από την νομοθεσία λόγους, δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Δικαιούστε να ζητήσετε να μεταφέρουμε σε εσάς ή σε άλλον τρίτον, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον πρόκειται για δεδομένα που εσείς μας έχετε δώσει με βάση τη συγκατάθεσή σας και η επεξεργασία τους γίνεται με
  αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Δικαιούστε να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  Μπορείτε να ασκείτε τα παραπάνω δικαιώματά σας, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας, με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
  info@smallanimalclinic.gr.

Θα απαντήσουμε εγγράφως στο αίτημά σας αναφορικά με την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να παραταθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, κατόπιν προγενέστερης ενημέρωσής σας.
Δικαιούμαστε να αρνηθούμε να απαντήσουμε σε σχετικό αίτημά σας, εφόσον πρόκειται περί προδήλως αβασίμου ή υπερβολικού αιτήματος, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα του.
Σε περίπτωση κατά την οποία, θεωρείτε ότι προσβάλλουμε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων , δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 11523, Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο:+30 2106475600
Fax:+30 2106475628
Ηλεκτρονική διεύθυνση (για υποβολή καταγγελιών) : complaints@dpa.gr
6) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Ο διαδικτυακός τόπος μας https://smallanimalclinic.gr/ ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι λειτουργούν υπό την ευθύνη τρίτων φυσικών ή νομικών
  προσώπων. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους και η  Κλινική Μικρών Ζώων ουδεμία ευθύνη φέρει για την πολιτική την οποία εφαρμόζουν οι τελευταίοι,
  αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε να ενημερώνεστε από τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους για την πολιτική, την οποία εφαρμόζουν για την προστασία των
  προσωπικών δεδομένων.
 • Δεν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων ή κατάρτισης προφίλ. Στην περίπτωση κατά την οποία αυτό συμβεί, η παρούσα πολιτική
  μας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
 • Για την παροχή ή/και την ανάκληση της συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας μας, ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να είναι
  τουλάχιστον δέκα πέντε (15 )ετών, ειδάλλως η συγκατάθεση /ανάκληση παρέχεται από τον κατά νόμο εκπρόσωπό του.
  7) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  Η  Κλινική Μικρών Ζώων διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Με την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας μας
  smallanimalclinic.gr, αποδέχεστε την πολιτική προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως
  αυτή εκάστοτε ισχύει και αναρτάται στην ιστοσελίδα μας.
  8) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
  Tα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:
   Κλινική Μικρών Ζώων
  Ριζαρείου & Κύπρου 58, Χαλάνδρι, 15233,
  Τηλ: +30 210 6800255
  Fax: +30 210 6801192
  Email: info@smallanimalclinic.gr